Pla de Control Fiscal d’Andorra 2023

El Pla de Control fiscal d’Andorra (PCF) per a l’exercici 2023 va ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el 7 de juny de 2023.

El PCF serveix per a prevenir i corregir el frau fiscal al país. Per aquest motiu, cada any el Ministeri de Finances d’Andorra crea el PCF que agrupa les actuacions de control que es realitzaran a través de les diferents entitats governamentals. Això serveix per a assegurar que es compleixin les obligacions tributàries dels contribuents.

Andorra, a través de les Autoritats Tributàries, està obligada a assistir i informar els obligats tributaris en tot el referent als seus drets i obligacions fiscals. Per això, la Llei estableix que cada any, ha de donar publicitat als criteris generals presents en el Pla de Control Fiscal i a les accions que durà a terme.

El departament de fiscalitat de ABAST – Andorra Solution, liderat per Berta Bonet, amb la col·laboració de Laura Lobón i Laura Palomera, ha preparat un resum de les principals línies d’actuació del Pla de Control Fiscal andorrà per a l’exercici 2023, agrupades per impost.

En termes generals, les accions del PCF 2023 a Andorra estan agrupades en 4 apartats. Cadascun d’ells amb accions específiques en cada impost:

  1. Pla d’Inspecció Tributària
  2. Pla de Gestió Tributària
  3. Pla de Recaptació
  4. Pla de Comprovacions duaneres

També pot descarregar l’informe PCF Andorra 2023 des de l’est enllaci.

Si vol obtenir major informació sobre el Pla de Control Fiscal a Andorra 2023 o necessita l’assistència d’un expert professional en l’àrea fiscal andorrana, pot completar el nostre formulari de contacte i estarem encantats a atendre-li i respondre a les seves preguntes.