Declaració de la Renda a Andorra

Informació important per als impositors: la declaració de la renda a Andorra (impost sobre la renda de les persones físiques -IRPF) es pot presentar entre l’1 d’abril de 2023 fins al 30 de setembre 2023 i correspon a l’exercici fiscal 2022.

La declaració de l’IRPF a Andorra ha d’integrar tots els ingressos, guanys i pèrdues de capital obtinguts independentment del país d’origen, ja que Andorra està gravada pels “lloguers del món”. Posteriorment, s’aplicaran les corresponents deduccions, eliminant la doble imposició internacional d’acord amb els convenis existents.

Qui ha de fer la declaració de la renda a Andorra?

1. Les persones físiques que tenen la seva residència fiscal a Andorra. Això vol dir:

 • Viure a Andorra més de 183 dies a l’any.
 • Que tingui el seu nucli o la base de les seves activitats econòmiques o dels seus interessos econòmics directament o indirectament en territori andorrà.

2. Les rendes que provinguin de societats civils, comunitats de béns, herències i patrimonis autònoms regulats per l’ordenament tributari.

Quina és la retenció de l’IRPF que s’aplica a Andorra?

El tipus general és del 10%, no obstant això cal destacar que la retenció va per trams:

 • El tram fins als 24.000 euros està exempt d’impostos.
 • Entre 24.001 i 40.000 euros anuals s’aplica un tipus reduït del 5%. La bonificació aplicada és d’un màxim de 800 euros.
 • Per a les rendes netes per sobre dels 40.001 euros, el tipus a aplicar és del 10%.

De la base de tributació de l’estalvi, els primers 3.000 euros estan exempts i a la resta s’aplica el tipus del 10%.

Quines són les deduccions que puc fer en la declaració de l’IRPF a Andorra?

En el cas dels treballadors es poden deduir les aportacions al *CASS (només la part del treballador) i sobre el 3% de despeses generals en determinats rendiments íntegres amb un màxim de 400 euros.

Quant a les reduccions de la base general, si el cònjuge no ingressa cap renda, el mínim exempt de 24.000 euros pot arribar fins als 40.000 euros. Les càrregues familiars també poden deduir-se amb 750 euros per cada descendent menor de 25 anys o ascendent major de 65 anys, sempre que convisquin junts i que no obtingui rendes anuals superiors a 12.000 euros. Altres reduccions aplicables es relacionen amb familiars directes amb discapacitat, hipoteca sobre habitatge principal, pla de pensions, etc.

A més, la quota de tributació pot baixar amb deduccions per a evitar la doble imposició interna i internacional, creació de llocs de treball i per realitzar noves inversions.

Què es necessita per a fer la declaració de l’IRPF a Andorra l'any 2023?

És important tenir preparats els següents documents per a poder fer la declaració de l’IRPF a Andorra sense problemes:

 • Totes les nòmines rebudes.
 • Certificat de retencions emès pel seu ocupador.
 • Certificats bancaris.
 • Certificat de pensions.
 • La proposta de liquidació proporcionada pel departament de tributs.
 • Llibre de resultats comptables de les activitats econòmiques.
 • Documents que sostinguin les reduccions a la quota de tributació que sol·licitarà.
 • Documents relacionats amb l’obtenció de rendes.

¿Com fer la declaració de la renda a Andorra?

Hi ha dues maneres de realitzar la declaració de l’IRPF a Andorra, de manera presencial o de manera online. Si disposa del seu usuari i contrasenya del Mòdul d’Identificació en Línia (MIL) o certificat electrònic de l’Administració a l’Oficina Virtual del DTF, pot fer el seu tràmit de manera online. Per a fer el tràmit presencialment deu prèviament sol·licitar una cita des de la web del Govern d’Andorra: https://www.e-tramits.ad/tramits/impostos/irpf. La direcció a presentar-se és Baixada del Molí, 26, Andorra la Vella, Departament de Tribtuts i de Fronteres. L’horari és de dilluns a dijous de 8.00 a 15.00 i els divendres de 8.00 a 14.30.

Servei de declaració de la renda

La nostra assessoria fiscal Abast Global – Andorra Solutions li pot assistir en la preparació de la seva declaració de la renda a Andorra. Estem especialitzats en la declaració de rendes a l’estranger i l’aplicació d’impostos de no-residents IRNR en estat de la font. Li recordem que el termini per a presentar la seva declaració de la renda és abans del 30 de setembre de 2023. Per a això, pot posar-se en contacte amb el nostre equip fiscal o els nostres comptables aquí.