Canvis en la llei d’immigració d’Andorra 2022

El 21 d’abril de 2022 van entrar en vigor certs canvis relacionats amb la Llei d’Immigració a Andorra, modificant requisits per a la reagrupació familiar i els dipòsits requerits davant l’AFA per als residents passius a Andorra. Aquests canvis es recullen en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra BOPA Núm. 48.

A continuació detallarem els canvis que estan inclosos en la Llei 7/2022 del 31 de març de 2022, d’accés electrònic de l’Administració de Justícia andorrana.

Les reagrupacions familiars dels titulars d’un permís de residència i treball per compte propi o persones assalariades a Andorra

Els nous sol·licitants de permisos de residència a través de la reagrupació familiar a Andorra podran iniciar aquest tràmit a partir dels 3 mesos de residència efectiva a Andorra, sigui com sigui la seva nacionalitat d’origen. Recordem que la majoria de les nacionalitats havien d’esperar 1 any abans d’iniciar aquest procés, i els més privilegiats eren els de nacionalitat espanyola, francesa i portuguesa que podien fer-ho als 3 mesos. Amb aquesta modificació, el temps d’espera és igual, sense importar la nacionalitat.

Per a aquest tràmit, s’ha d’acreditar la residència efectiva a Andorra mitjançant la presentació de 3 mensualitats completes de cotització a la seguretat social andorrana, sense distinció de nacionalitat. Anteriorment, espanyols, francesos i portuguesos havien d’acreditar només 1 mes de residència efectiva per a iniciar aquest tràmit i ara hauran d’esperar 3 mesos, igual que la resta.

En relació a la solvència econòmica que ha d’acreditar el resident efectiu a Andorra per a procedir a una reagrupació, la modificació de la Llei estableix una pujada dels percentatges requerits sobre el salari mínim interprofessional.

  • Per a reagrupar a un adult, ha de tenir una capacitat econòmica del 70% del salari mínim interprofessional, en el moment de fer la sol·licitud. Abans era del 50%.
  • Per a reagrupar a un menor d’edat, ha de tenir una capacitat econòmica del 40% del salari mínim interprofessional, en el moment de fer la sol·licitud. Abans era del 30%.

Canvis en els dipòsits i taxes administratives per als nous residents passius a Andorra

Els nous sol·licitants de residència passiva a Andorra es veuran afectats per la modificació de la Llei d’immigració de la següent manera:

  • El dipòsit davant l’Autoritat Financera Andorrana – AFA de 50.000 euros per al titular d’un permís de residència passiva passa a 47.500 euros i el dipòsit de 10.000 euros per cada persona a càrrec passa a 9.500 euros.
  • La taxa per al titular del permís de residència passiva és de 2.500 euros, mentre que abans era de 224,61 euros. I per cada persona a càrrec, passa de 190,96 euros a 500 euros.

Cal recalcar que els dipòsits davant l’AFA són no remunerats i retornables, una vegada es dissolgui el permís de residència. No obstant això, les taxes són despeses administratives associades al tràmit sol·licitat.